Povećano zapošljavanje žena 45+ kroz rodno odgovorne politike zapošljavanja

Podrška Trag fondacije kroz program „Pokret Polet” omogućila je poboljšanje zapošljavanja žena 45+ u Srbiji, doprinoseći rodnoj ravnopravnosti i antidiskriminaciji.

Udruženje „Žene na prekretnici” prepoznalo je da su žene starije od 45 godina među najugroženijim grupama na tržištu rada u Srbiji. Ove žene se suočavaju sa značajnim preprekama u zapošljavanju, uključujući rodnu diskriminaciju i nedostatak prilika za prekvalifikaciju. U nastojanju da reše ove probleme, pokrenule su projekat sa ciljem da unaprede rodno odgovorne politike zapošljavanja.

Žene starije od 45 godina često su nevidljive za poslodavce. Ove žene, iako kvalifikovane i iskusne, suočavaju se sa predrasudama koje ih sprečavaju da pronađu adekvatno zaposlenje. Situacija je posebno teška u manjim sredinama, gde su mogućnosti za zapošljavanje još ograničenije.

Kroz program „Pokret Polet”, Trag fondacija je podržala Udruženje „Žene na prekretnici” u naporima da unapredi zapošljivost ove kategorije žena kroz javno zagovaranje i promenu politika zapošljavanja. Ovaj projekat je obuhvatao rad sa lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i poslodavcima, kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje žena.

Udruženje je sprovelo niz aktivnosti, uključujući pravno-institucionalne analize, organizovanje okruglih stolova i sastanaka sa poslodavcima. Kroz ove aktivnosti, uspeli su da podignu svest o problemima sa kojima se žene starije od 45 suočavaju i da predlože konkretne mere za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada.

Projekat je postigao značajne rezultate. U Kragujevcu je usvojen prvi Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, koji prepoznaje žene 45+ kao teže zapošljivu kategoriju. Održani su okrugli stolovi i sastanci sa poslodavcima, gde su istaknute prednosti zapošljavanja starijih žena. Na taj način stvoreni su uslovi za njihovo bolje zapošljavanje i ukazano na potrebu za rodno odgovornim politikama zapošljavanja.

Kroz promišljene i podržane projekte, Udruženje „Žene na prekretnici” uspelo je da unapredi rodnu ravnopravnost i stvori bolje uslove za zapošljavanje starijih žena u Srbiji, što je donelo značajnu promenu u njihovim životima. Ova priča je dokaz da zajednički napori mogu dovesti do značajnih i trajnih promena u društvu.

Ostavite komentar

Pošaljite vest